spot_img
spot_imgspot_img
12.2 C
İstanbul
Cuma, 12 Nisan 2024

Paranın peşine Almanlar düştü

Seçtiklerimiz

Kredilerin peşine düşmeyen Ziraat’in de hesapları incelenecek

Al­man mah­ke­me­si, if­las eden ha­va­yo­lu şir­ke­ti SKY Air­li­nes ile se­ya­hat şir­keti GTI Trave­l’­ın sa­hi­bi olan Ka­yı Gru­p’­un Baş­ka­nı Tal­ha Gör­gü­lü ve kar­de­şi İsa Gör­gü­lü hak­kın­da­ki so­ruş­tur­ma­yı ‘dev­le­te kar­şı iş­le­nen suç­la­r’ kap­sa­mı­na ala­rak ge­niş­le­te­cek.

Gör­gü­lü kar­deş­ler, Av­ru­pa­’da, Zi­ra­at Ban­ka­sı, Va­kıf­bank ve İş­ban­k’­tan AKP des­te­ğiy­le al­dık­la­rı 43 mil­yon Eu­ro tu­ta­rın­da­ki kre­di­yi Tür­ki­ye­’de­ki Ka­yı Gru­bu ve özel he­sap­la­rı­na ak­tar­dı. Ar­dın­dan Al­man­ya­’da­ki şir­ket­ler için if­las is­te­di. Gör­gü­lü kar­deş­ler hak­kın­da hi­le­li if­las­tan da­va açan Al­man ad­li ma­kam­la­rı, şim­di de Ma­li Suç­la­rı Araş­tır­ma Bi­ri­mi­’ni dev­re­ye sok­tu

‘Neredeler bilmiyoruz’

Düs­sel­dorf Baş­sav­cı­sı Ralf Her­ren­brück, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Tüm pa­ra ha­re­ket­le­ri in­ce­le­ne­cek. İf­la­sı ge­cik­tir­me, hi­le­li if­las, pa­ra ka­çır­ma, do­lan­dı­rı­cı­lık ve em­ni­ye­ti su­is­ti­mal­den so­ruş­tur­ma ya­pı­yo­ru­z” de­di.

Baş­sav­cı, araş­tır­ma­la­rı so­nu­cun­da da­va­nın eko­no­mik suç sı­nır­la­rı­nın dı­şı­na çık­tı­ğı­nın an­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Her­ren­brück, Gör­gü­lü kar­deş­le­rin ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­me­dik­le­ri­ni, so­ruş­tur­ma­nın iler­le­yen saf­ha­la­rın­da ifa­de­le­ri­nin alın­ma­sı için ha­re­ke­te ge­çe­cek­le­ri­ni söyledi.

Türk bankaların hesaplarına takip

Al­man­ya­’da ku­ru­lu Türk ban­ka­la­rı, bu ül­ke­nin Ban­ka Ka­nu­nu­’na ta­bi. So­ruş­tur­ma­nın de­rin­leş­ti­ril­me­siy­le Gör­gü­lü kar­deş­le­re kre­di ve­ren 3 ban­ka­nın da kre­di ha­re­ket­le­ri in­ce­le­ne­cek. Ay­rı­ca böy­le bir so­ruş­tur­ma, Zi­ra­at’­in ver­di­ği yüz ­mil­yon­lar­ca Eu­ro­’luk, ne­re­dey­se sı­fır fa­iz­li tüm kre­di­le­rin de sor­gu­lan­ma­sı an­la­mı­na ge­le­cek.

Her­ren­brück, davanın di­ğer savcısı Ralf Möll­man­n’­ın, Tür­ki­ye­’ye git­ti­ği­ni be­lir­terek, “Sa­yın Baş­sav­cı bir kon­fe­rans için git­ti. Ye­ni açık­la­ma­lar için dö­nü­şü­nü bek­le­yi­n” de­di.

Ali Babacan: Ziraat 3.5 milyar alacaklı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n’­a, “Zi­ra­at Ban­ka­sı’nın 2013 Ha­zi­ran ayı so­nu iti­ba­riy­le ida­ri ta­kip­te­ki kre­di­le­rinin top­lam tu­ta­rı ne ka­dar­dır?” di­ye sor­du. Ba­ba­can so­ru öner­ge­si­ni şöy­le ce­vap­la­dı: “Ban­ka­mı­zın 30 Ha­zi­ran 2013 iti­ba­rıy­la ya­kın iz­le­me­de­ki kre­di­ler ve di­ğer ala­cak­lar gru­bun­da iz­len­mek­te olan top­lam ala­cak tu­ta­rı 3 milyar 516 mil­yon TL’­dir.” Ba­ba­can, ida­ri ta­kip­te­ki kre­di­le­ri­nin sı­ra­lan­ma­sın­da ilk el­li içe­ri­sin­de bu­lu­nan fir­ma­la­ra iliş­kin ise, “Ta­lep edi­len bil­gi­le­rin 5411 sa­yı­lı Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu’nun “sır­la­rın sak­lan­ma­sı” baş­lık­lı 73’ün­cü mad­de­si kap­sa­mın­da ban­ka sır­rı ol­du­ğu mü­ta­la­a edil­di­ğin­den pay­la­şıl­ma­sı müm­kün bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” ya­nı­tı­nı ver­di. (SÖZ­CÜ­)

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika