spot_img
spot_imgspot_img
17.5 C
İstanbul
Cuma, 22 Eylül 2023

THY  Av­ru­pa 3.­sü

Seçtiklerimiz

THY va­liz gü­ven­li­ğin­de Av­ru­pa 3.’­sü

Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), Av­ru­pa Ha­va Yol­la­rı Bir­li­ği­ne (A­E­A) bağ­lı 29 u­lu­sal ha­va yo­lu ku­ru­lu­şu a­ra­sın­da, yol­cu­la­rın va­liz­le­ri­ni gü­ven i­çin­de ve za­ma­nın­da tes­lim et­me­de ilk ü­çe gir­di. Mer­ke­zi B­rük­sel’de bu­lu­nan A­E­A ta­ra­fın­dan dün a­çık­la­nan Ni­san­-E­kim 2008 dö­ne­mi­ne i­liş­kin ve­ri­le­re gö­re, va­liz­le­ri­nin gü­ven i­çin­de u­laş­tı­rıl­ma­sın­da en i­yi de­re­ce­yi Uk­ray­na Ha­va­yol­la­rı A­e­roS­vit al­dı. Bu ku­ru­lu­şu Mal­ta Ha­va­yol­la­rı A­ir Mal­ta ve THY iz­le­di.

 

THY’nin her bin yol­cu­sun­dan 4,4’ü va­li­zi­ni kay­bet­ti ya da da­ha son­ra a­la­bil­di. A­E­A’nın ve­ri­le­ri­ne gö­re, söz ko­nu­su ha­va yol­la­rı ku­ru­luş­la­rı­nın yol­cu­la­rı a­ra­sın­da va­liz kay­be­den ve­ya da­ha son­ra a­la­bi­len­le­rin or­ta­la­ma­sı bin ki­şi­den 14 ol­du. Bu sa­yı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de her bin yol­cu i­çin or­ta­la­ma 17 o­la­rak be­lir­len­miş­ti. Av­ru­pa’nın bü­yük ha­va yo­lu şir­ket­le­ri va­liz­le­rin gü­ven­li ve za­ma­nın­da u­laş­tı­rıl­ma­sın­da or­ta­la­ma­nın ge­ri­sin­de kal­dı.

- Keyvan Aviation -spot_imgspot_img

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika