spot_img
spot_imgspot_img
24.7 C
İstanbul
Perşembe, 13 Haziran 2024

Ramazan Bayramı uçak biletleri çıldırdı!

Seçtiklerimiz

Ra­ma­zan Bay­ra­mı­’na gün­ler ka­la, bay­ram ta­ti­li için mem­le­ke­te ya da ta­til bel­de­le­ri­ne git­me planları uçak bi­let­le­ri­ne olan ta­le­bi ar­tı­rı­yor. Bu du­rum ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri­nin dik­kat çe­ki­ci zam­la­rı­na ne­den ol­du.

6 TEMMUZ BİLETİ 54 LİRA

Ör­ne­ğin 6 Tem­muz ta­ri­hi için bir ki­şi İs­tan­bul Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’n­dan An­ka­ra­’ya uçak bi­le­ti­ni tek yön 54 li­ra­ya ala­bi­li­yor­ken, ay­nı se­fer ari­fe gü­nün­de 182 li­ra­dan baş­la­yıp 284 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor. Ay­nı şe­kil­de 6 Tem­muz ta­ri­hin­de İs­tan­bu­l’­dan İz­mi­r’­e 84 li­ra­ya gi­di­le­bi­len yol­cu­lar, ari­fe gü­nün­de bu bi­le­ti 262 li­ra ile 427 li­ra­ya ara­sın­da sa­tın ala­bi­le­cek.

EN PAHALI THY VE ATLASJET

Özel­lik­le Türk Ha­va Yol­la­rı (THY) ve At­las­jet pa­ha­lı bi­let­te ade­ta ya­rı­şı­yor. Ari­fe gü­nü için ha­va­yol­la­rı­nın bi­let fi­yat­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da THY ve At­las­jet uçak bi­let­le­ri­nin 500 li­ra­ya ka­dar yak­laş­tı­ğı­nı gör­mek müm­kün. Ari­fe gü­nü İs­tan­bu­l’­dan Muğ­la­’ya tek ki­şi­lik uçak bi­let fi­yat­la­rı in­ce­len­di­ğin­de, bu bi­let THY’­de 426 li­ra, At­las­je­t’­te 462 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor.

TREN FİYATLARI DAHA MAKUL

Ari­fe gü­nü uçak ye­ri­ne tren­le se­ya­hat et­mek is­te­yen­ler için bi­let fi­yat­la­rı da­ha ma­kul gö­rü­nü­yor. İs­tan­bul-An­ka­ra ara­sı Yük­sek Hız­lı Tren­de (YHT) bir ki­şi bi­let fi­ya­tı 70 li­ra iken, İs­tan­bul-Kon­ya ara­sı hız­lı tren­le 85 li­ra­ya gi­di­le­bi­li­yor. Bay­ram­da tren­le se­ya­hat eden­ler Es­ki­şe­hir-An­ka­ra ara­sı­na 27 li­ra öder­ken, An­ka­ra-Kon­ya ara­sına da 27 li­ra öde­ye­cek.

7 MİLYON YOLCU TAŞIYACAKLAR

Ra­ma­zan Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la yol­cu­luk­la­rın 10 Tem­mu­z’­da baş­la­dı­ğı­nı açık­la­yan Tür­ki­ye Oto­büs­çü­ler Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Meh­met Er­do­ğan, bay­ram sü­re­sin­ce 7 mil­yon yol­cu­ya hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni açık­la­dı. Ek se­fer­ler için yak­la­şık 2 bin oto­bü­sün dev­re­ye gi­re­ce­ği­ni be­lir­ten Er­do­ğan, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 349 oto­büs fir­ma­sı­nın 8 bin oto­büs­le hiz­met ver­di­ği­ni bil­dir­di.

OTOBÜSLE DAHA PAHALI

Oto­büs bi­let­le­rin­de da­ha çok ta­til bel­de­le­ri pa­ha­lı olur­ken, Bod­ru­m’­a gi­den oto­büs bi­let­le­ri 100 li­ra­yı bu­lu­yor. İs­tan­bul An­ka­ra ara­sı 60 li­ra iken, İs­tan­bu­l’­dan Bod­rum 100 li­ra, An­ka­ra-Bod­rum ara­sı ise 90 li­ra ola­rak fi­yat­lan­dı. İs­tan­bul-Alan­ya ara­sı 85 li­ra olur­ken, An­ka­ra-Fet­hi­ye ara­sı ise 95 li­ra.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika