spot_img
spot_imgspot_img
11.2 C
İstanbul
Salı, 27 Şubat 2024

DHMİ görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

Seçtiklerimiz

Resmi Gazete

Sayı : 30121

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve  Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (m)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme  suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü  sınavı,"

"m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik  eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan  yazılı ve sözlü sınavı,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g)  bendinin üç numaralı alt bendine "AIM Memuru" ibaresinden sonra gelmek üzere  "Asistan AIM Memuru," ibaresi ile üçüncü fıkrasının (a) bendine "Topograf"  ibaresinden sonra gelmek üzere "Şehir Plancısı," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

"c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro veya  pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel  şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında (2) numaralı alt bent kapsamı  dışında olan teknik nitelikteki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;  faaliyet alanı ile ilgili mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak  ve kamu kurum ve kuruluşlarında Havalimanı Müdür Yardımcısı, Başmühendis,  Mühendis, Mimar, Müdür Yardımcısı, Pilot, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik  Uzman, Teknik Şef olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak, teknik nitelikteki  şube müdürlüğü kadrolarından elektronik müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için  ayrıca ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz  olmak,

2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik nitelikteki Şube Müdürü  (Yazılım Geliştirme, Sistem ve İletişim, Bilgi Sistemleri Destek) kadrolarına  atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu  kurum ve kuruluşlarında Başmühendis, Çözümleyici, Mühendis, Programcı, Sistem  Programcısı olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Hava  Seyrüsefer Emniyet Yönetim) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4  yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik  Kontrolörü, AIM Şefi olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

4) Şube Müdürü (ATM Araştırma Geliştirme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte  veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava  Trafik Kontrolörü veya ATSEP Lisansına haiz Elektronik Başmühendisi, Elektronik  Mühendisi olarak fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan Şube Müdürü kadroları  dışında kalan idari nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;  fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve  kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman,  İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim olarak fiilen en az iki yıl çalışmış  olmak,

6) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim, Hava Seyrüsefer, Hava  Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Eurocontrol, ATM Araştırma Geliştirme, Uçuş  Kontrol, Hava Araçları Teknik) kadrosuna atanacak olanların 24 üncü maddedeki  yabancı dil şartını taşımak,

b) Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü, Şube Müdürü (Eğitim ve İkmal)  ile Şube Müdürü (Koruma Güvenlik Hizmetleri) kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür  Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef ve Uzman olarak en az iki yıl fiilen  çalışmış olmak ve kadroya ilişkin ilgili güvenlik kursunu başarı ile tamamlamış  olmak,

c) Nöbetçi Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür  Yardımcısı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Teknik Şef, Uzman olarak en az iki yıl  çalışmış olmak,

ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

d) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az 2 yılını fiilen Çözümleyici, Ekonomist, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik  Şefi, Mimar, Muhasebeci, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sistem Programcısı, Şef,  Şehir Plancısı, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,

e) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, Mimar, Yüksek Tekniker veya Tekniker unvanlarında kamu kurum ve  kuruluşlarında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,

f) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik  Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna atanabilmek için;

1) 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO)  Ek-1’inde belirlenen kriterler ve Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli  Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde belirtilen kriterleri  taşımak,

g) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl fiilen Mühendis olarak görev  yapmış olmak,

ğ) Şef (ARFF) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını fiilen ARFF Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

h) Şef (AIM) pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını AIM Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak ve AIM Memuru olarak görev  yapıyor olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şef pozisyonları dışında kalan diğer şef  pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri  Sürücüsü, Köprü Operatörü, Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen,  Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol  İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

i) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi  olarak çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve  ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak ve halen Koruma ve Güvenlik  Görevlisi olarak görev yapıyor olmak,

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam,  Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve  Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik  Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime  sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu  belgelendirmek,

4) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını haiz olmak,

l) Baştabip pozisyonuna atanabilmek için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak,

m) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya yüksekokulların en az dört yıllık yükseköğrenim veren  hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Hemşire olarak görev yapmış  olmak,

n) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını fiilen Bilgisayar İşletmeni, Memur, Uzman Yardımcısı, Veri  Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,

3) Genel Müdürlük tarafından verilen Muhasebe Kursunu başarı ile tamamlamış  olmak,

o) AIM Memuru, Asistan AIM Memuru ve Stajyer AIM Memuru pozisyonuna  atanabilmek için;

1) 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havacılık  Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde  belirtilen kriterleri taşımak,

ö) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en  az iki yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Sağlık Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam,  Tekniker, Topograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar  pozisyonlarında geçirmiş olmak,

p) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin  en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna  atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı  göstermiş olmak ve bunu belgelendirmek,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin  en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

s) Memur, Apron Memuru, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin  en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

ş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve  ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,

t) ARFF Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) ARFF kursunu başarı ile tamamlamak,

4) İlgili mevzuatında belirlenen diğer kriterleri taşımak,

u) İş Makineleri Sürücüsü pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) "G" sınıfı sürücü belgesini haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri  Sürücüsü (Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi  istenir.)

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin  en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

ü) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,

2) "E" sınıfı sürücü belgesini haiz olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak ve bu sürenin  en az iki yılını fiilen Aşçı, Hizmetli ve Teknisyen Yardımcısı pozisyonlarında  geçirmiş olmak,

v) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ilkokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip  olmak,

y) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az ortaokul mezunu olmak,

2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile  belgelendirmek,

gerekir."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı  olma şartı aranır."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi ile (h) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"a) Mühendis, mimar ve şehir plancısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği ilgili mühendislik veya mimarlık  bölümlerinden mezun olmak."

"2) Son beş yıl içerisinde YDS’den en az (B) düzeyinde veya uluslararası  geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca  eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu  belgelemek,"

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle  atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer  alan "yetmiş" ibaresi "altmış" olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki  "Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür  görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların" ibaresi yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro  veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı  puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak  suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinden ilan edilir."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası  yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasından  "sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere" ibaresi ve aynı maddenin  beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak  görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

"f) Avukat pozisyonundan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu  Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi  Genel Müdürü yürütür.

İlgili Makaleler

- Corendon -spot_img

Son Dakika